در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

قروه

پنجشنبه 8 آبان 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  508,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  قروه

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  635,000 ریال

  539,750 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع