در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

دهگلان

پنجشنبه 6 آذر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  09:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  609,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  19:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  609,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  21:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  870,000 ریال

  609,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  870,000 ریال

  609,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  609,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع
 • 30% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  دهگلان

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  870,000 ریال

  609,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به سنندج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع