در حال بارگذاری ...

روز قبل

ساوه

تهران

چهارشنبه 15 مرداد 1399
روز بعد
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 33

  توضیحات:
  مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  150,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توضیحات:
  مسافر محترم لطفا نیم ساعت قبل از حرکت در محل ترمینال حضور داشته باشید.