در حال بارگذاری ...

روز قبل

ساوه

تهران

جمعه 1 شهریور 1398
روز بعد
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  120,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  120,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  120,000 ریال

  صندلی خالی : 36

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  120,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  120,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  120,000 ریال

  صندلی خالی : 0