در حال بارگذاری ...

روز قبل

ساوه

تهران

دوشنبه 10 بهمن 1401
روز بعد
 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 8

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 13

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • از پایانه

  ساوه

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 20