در حال بارگذاری ...

روز قبل

سمنان

تهران

پنجشنبه 8 آبان 1399
روز بعد
 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 41

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  سمنان

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  240,000 ریال

  صندلی خالی : 25